Algemene voorwaarden

1. Lambeck Harms Notarissen C.V. (“Lambeck Harms Notarissen”) is een commanditaire vennootschap die tot doel heeft de uitoefening van de notariële rechtspraktijk alsmede het verlenen van notarieel-juridisch advies. De vennootschap is gevestigd te Groningen. De vennoten kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die eventueel door middel van hun vennootschappen vennoot van Lambeck Harms Notarissen zijn. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lambeck Harms Notarissen aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. 

3. Lambeck Harms Notarissen en de opdrachtgever zullen de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgen geheimhouden, behoudens de verplichting tot openbaarmaking krachtens wet of een bindende uitspraak van een rechter of van een overheidsorgaan of, wat Lambeck Harms Notarissen betreft, voor zover wenselijk met het oog op de uitvoering van de opdracht. Elk van hen zal redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat aan Lambeck Harms Notarissen respectievelijk aan de opdrachtgever verbonden personen hetzelfde doen. 

4. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lambeck Harms Notarissen, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. 

5. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Lambeck Harms Notarissen opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. 

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de periodiek vastgestelde vaste tarieven voor de meest voorkomende werkzaamheden of aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Lambeck Harms Notarissen periodiek zullen worden vastgesteld. 

6.2. De door Lambeck Harms Notarissen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.

6.3. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen éénentwintig (21) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

6.4. Het rentepercentage op de door Lambeck Harms Notarissen aangehouden derdengeldrekeningen kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positief percentage ontvangt de opdrachtgever of een derde rente gelijk aan de door Lambeck Harms Notarissen gehouden rente op die derdengeldenrekening. Bij een negatieve rente vergoedt de opdrachtgever of een derde die negatieve rente op basis van forfaitaire bedragen, die op de website van Lambeck Harms Notarissen zijn gepubliceerd.

6.5. De opdrachtgever zal aan Lambeck Harms Notarissen vergoeden al die bedragen die Lambeck Harms Notarissen ten onrechte aan hem heeft betaald ten gevolge van een fout, zowel ten gevolge van een type- en/of rekenfout en/of een kennelijke onjuiste interpretatie van de aan de betaling ten grondslag liggende overeenkomst, in de nota van afrekening.

7. Lambeck Harms Notarissen is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), onder meer verplicht (i) de identiteit van cliënten vast te stellen en dat van hun uiteindelijke begunstigde(n), (ii) vast te stellen of sprake is van een politiek prominente persoon of sprake is van een persoon die voorkomt op een sanctielijst en om (iii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft bij de daarvoor ingestelde autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het Lambeck Harms Notarissen verboden om aan een cliënt te melden dat zij aldus heeft gemeld. De cliënt bevestigt hiermee bekend te zijn. De cliënt verplicht zich jegens het kantoor bij het aangaan van de cliëntrelatie en nadien alle relevante feiten en omstandigheden te melden die voor de toepassing van deze wet en het op basis daarvan uit te voeren cliëntonderzoek relevant zijn, wijzigingen in die feiten en omstandigheden die zich gedurende het bestaan van de cliëntrelatie voordoen mede daaronder begrepen.

8. Iedere aansprakelijkheid van Lambeck Harms Notarissen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 

9. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Lambeck Harms Notarissen voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Lambeck Harms Notarissen. 

10. De keuze van door Lambeck Harms Notarissen in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Lambeck Harms Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Lambeck Harms Notarissen eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. 

11. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

12. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Lambeck Harms Notarissen voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Lambeck Harms Notarissen gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. 

13.1. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij Lambeck Harms Notarissen daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kunnen doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd. 

13.2. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid 1 gedane kennisgeving.

13.3. De opdrachtgever is gehouden Lambeck Harms Notarissen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Lambeck Harms Notarissen te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

13.4. De opdrachtgever vrijwaart Lambeck Harms Notarissen en met Lambeck Harms Notarissen verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die Lambeck Harms Notarissen of een met Lambeck Harms Notarissen verbonden persoon lijdt in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht, voor zover Lambeck Harms Notarissen deze persoonsgegevens van de opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever heeft ontvangen. De opdrachtgever zal de op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. De opdrachtgever doet dat binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. Lambeck Harms Notarissen zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG jegens haar uitoefenen.

14. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Lambeck Harms Notarissen bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, waaronder de huidige en voormalige bestuurders, en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor Lambeck Harms Notarissen werkzaam zijn of waren. 

15.1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Daarbij geldt dat voor het geval een cliënt niet tevreden is met de dienstverlening, de cliënt dit eerst met de dossierbehandelaar zal bespreken.

15.2. Indien met deze bespreking de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt is afgehandeld, kan hij schriftelijk een klacht indienen via notaris@lambeckharms.nl of per brief (Lambeck Harms Notarissen – Postbus 1276 – 9701 BG Groningen).

15.3. Ingediende klachten worden behandeld door een notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris (“klachtenfunctionaris”) werkzaam bij Lambeck Harms Notarissen.

15.4. De betreffende klachtenfunctionaris bevestigt aan klager de goede ontvangst van de klacht.

15.5. De klachtenfunctionaris stelt degene op wiens handelen de klacht betrekking heeft, in kennis van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd, in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op de klacht.

15.6. Degene op wiens handelen de klacht betrekking heeft, tracht alsnog samen met de cliënt tot een oplossing te komen, dit al dan niet na overleg met de klachtenfunctionaris.

15.7. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over de overschrijding van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen de klacht wel zal worden afgehandeld.

15.8. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd, schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

15.9. Aan de klager wordt gevraagd of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Indien dat het geval is, wordt het klachtdossier gesloten. Indien dat niet het geval is, wordt de klager gewezen op de mogelijke vervolgstappen zoals opgenomen in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

16. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgewikkeld, dan kan de klager het geschil -voor zover het zich hiervoor leent- voorleggen aan de rechtbank Noord-Nederland. De klager kan er ook voor kiezen het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Verdere informatie is te vinden in hoofdstuk 6 van de brochure KNB Spelregels voor notaris en consument van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

17. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Lambeck Harms Notarissen is onderworpen aan Nederlands recht. 

Huis & Hypotheek

Aankoop van een huis,
Afsluiten (Tweede) hypotheek.

Familie & Samenleven

Huwelijkse voorwaarden, Samenlevingscontract, Schenkingen op papier, Testament en erfrecht.

Echtscheiding & Kinderen

Scheiden en kinderen, Verdeling, (Kinder)alimentatie, Pensioen.

Erfrecht & Nalatenschap

Erfenis aanvaarden of verwerpen, Verklaring van erfrecht, Afwikkeling nalatenschap

Onderneming & Rechtspersonen

Oprichting van een (flex) BV, Overdracht van aandelen, Stichting, Vereniging.

Levenstestament & Volmacht

Levenstestament, Legalisatie, Wilsverklaring en/of volmacht.

Contactgegevens

Van Elmptstraat 16.14, 9723 ZL Groningen - Postbus 1276, 9701 BG Groningen
Telefoon: (050) 312 53 70 - Fax: (050) 312 12 63 - WhatsApp: (06) 12 53 57 04 - E-mail: notaris@lambeckharms.nl - HR-nummer: 02080036

Share This