Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lambeck Harms Notarissen

Het kantoor heeft als rechtsvorm een commanditaire vennootschap bestaande uit een tweetal beherende vennoten en een commanditaire (stille) vennoot. De beherende vennoten en de stille vennoot kunnen natuurlijke personen of vennootschappen zijn. Op schriftelijk verzoek wordt kenbaar gemaakt wie de beherende vennoten zijn.

Alle aanvaarde opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitgevoerd.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van het kantoor komt. Iedere aansprakelijkheid voor directe casu quo gevolgschade is uitgesloten. De notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Bij het inschakelen van derden zal door het kantoor zoveel mogelijk overleg worden gevoerd met de opdrachtgever. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Het kantoor is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.

Betaling van declaraties dient te geschieden voor of op het tijdstip van het ondertekenen van de akte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. In andere gevallen dient betaling te geschieden binnen twintig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

Het kantoor is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), onder meer verplicht (i) de identiteit van cliënten vast te stellen en dat van hun uiteindelijke begunstigde(n), (ii) vast te stellen of sprake is van een politiek prominente persoon en om (iii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft bij de daarvoor ingestelde autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het het kantoor verboden om aan een cliënt te melden dat zij aldus heeft gemeld. De cliënt bevestigt hiermee bekend te zijn. De cliënt verplicht zich jegens het kantoor bij het aangaan van de cliëntrelatie en nadien alle relevante feiten en omstandigheden te melden die voor de toepassing van deze wet en het op basis daarvan uit te voeren cliëntonderzoek relevant zijn, wijzigingen in die feiten en omstandigheden die zich gedurende het bestaan van de cliëntrelatie voordoen mede
daaronder begrepen.

Alle bedingen van deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de commanditaire vennootschap, alsmede de bestuurders van de vennootschappen en van de notarissen, kandidaat-notarissen en alle andere medewerkers die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn.

Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Huis & Hypotheek

Aankoop van een huis,
Afsluiten (Tweede) hypotheek.

Familie & Samenleven

Huwelijkse voorwaarden, Samenlevingscontract, Schenkingen op papier, Testament en erfrecht.

Echtscheiding & Kinderen

Scheiden en kinderen, Verdeling, (Kinder)alimentatie, Pensioen.

Erfrecht & Nalatenschap

Erfenis aanvaarden of verwerpen, Verklaring van erfrecht, Afwikkeling nalatenschap

Onderneming & Rechtspersonen

Oprichting van een (flex) BV, Overdracht van aandelen, Stichting, Vereniging.

Levenstestament & Volmacht

Levenstestament, Legalisatie, Wilsverklaring en/of volmacht.

Contactgegevens

Van Elmptstraat 16.14, 9723 ZL Groningen - Postbus 1276, 9701 BG Groningen
Telefoon: (050) 312 53 70 - Fax: (050) 312 12 63 - WhatsApp: (06) 20 52 61 65 - E-mail: notaris@lambeckharms.nl - HR-nummer: 02080036

Download onze APP

IOS APP

Share This