DE NOTARIS EN DE WWFT

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook als het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De Wwft geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.

Cliëntenonderzoek

Op grond van de Notariswet moeten alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs.
De mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris op grond van de Wwft verplicht is te doen. Verscherpt onderzoek is bijvoorbeeld verplicht voor cliënten die een politiek prominente functie bekleden (PEP’s) en voor cliënten die in een staat wonen die door de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme, of in geval van een transactie die gerelateerd is aan een dergelijke staat.

Identiteit cliënt

Personen met de nationaliteit van de EU/EER-landen en Zwitserland kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig:
– nationaal paspoort;
– een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort;
– een geldige Nederlandse identiteitskaart met pasfoto; of
– een geldig rijbewijs met pasfoto waarvan de houder in Nederland woont.
Andere personen kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig vreemdelingendocument. Het vaststellen van de identiteit kan in overleg met de notaris ook door een andere beroepsbeoefenaar worden gedaan.

Neem bij een bezoek aan de notaris altijd een geldig legitimatiebewijs mee.

UBO’s van rechtspersonen

De identiteit van een rechtspersoon, zoals bv, nv of stichting kan worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Dit kan zowel een uittreksel in fysieke vorm zijn als een uittreksel in elektronische vorm dat door de notaris zelf wordt aangevraagd. Ook alle personen die een belang houden van meer dan 25 procent in het kapitaal van een rechtspersoon of daarin op andere wijze feitelijke zeggenschap hebben, moeten bekend zijn bij de notaris en hun identiteit desgewenst laten verifiëren. Deze personen worden ook wel UBO’s genoemd oftewel ultimate beneficial owners. De notaris kan verplicht zijn op grond van de Wwft nader onderzoek te doen.

Meldingsplicht

Notarissen mogen op basis van hun beroepsregels geen contante bedragen aannemen of uitbetalen van € 15.000,- of meer. Op grond van de Wwft geldt voor de notaris bovendien de verplichting contante betalingen te melden bij de FIU Nederland. Met ingang van 25 juli 2018 geldt deze meldingsplicht voor contante betalingen van € 10.000,- of meer, aan of door de notaris. Deze meldingsplicht geldt ook als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort of als de notaris op verzoek van een cliënt € 10.000,- of meer in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank. Door de cliënt voorgenomen contante betalingen van € 10.000,- of meer die niet worden uitgevoerd, moeten ook gemeld worden.
De notaris heeft geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij de FIU-Nederland te melden. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

Herkomst middelen

Om illegale en ongebruikelijke geldstromen te voorkomen moet de notaris onderzoek doen naar de herkomst en bestemming van de middelen die bij de transactie worden gebruikt. Kort gezegd betekent dit dat elke cliënt moet kunnen aantonen waar de middelen vandaan komen. Is de herkomst van deze middelen niet direct helder, dan moet de notaris -op grond van de Wwft- nader onderzoek doen.

Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van deze wettelijke regelingen voor u een last betekent. Wij gaan er echter vanuit dat u begrip heeft voor de door de overheid verlangde strikte naleving van deze regelgeving en stellen uw medewerking zeer op prijs. Vanzelfsprekend zijn wij bereid u een nadere toelichting op de verdere gevolgen van de Wwft te geven.

Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Huis & Hypotheek

Aankoop van een huis, Verdeling bij echtscheiding, (Tweede) hypotheek.

Familie & Samenleven

Verdeling bij echtscheiding, Testament en erfrecht, Voogdij: testament of akte.

Echtscheiding & Kinderen

Scheiden en kinderen, Alimentatie, Kinderalimentatie, Pensioen.

Erfrecht & Nalatenschap

Erfbelasting, Erfenis: (zuiver) aanvaarden, Verklaring van erfrecht.

Onderneming & Rechtspersonen

Oprichting van een (Flex) B.V., Overdracht van aandelen, Stichting.

Levenstestament & Volmacht

Levenstestament, Legalisatie, Wilsverklaring en/of volmacht.
Share This