Hoe zit het eigenlijk met de bestuurdersaansprakelijkheid en de jaarrekening?

Op grond van artikel 210 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet het bestuur binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van een besloten vennootschap de jaarrekening opmaken.

Deze termijn kan op grond van bijzondere omstandigheden door de algemene vergadering van aandeelhouders met ten hoogste zes maanden worden verlengd.

Bestuurdersaansprakelijkheid en de jaarrekening: termijn en gevolgen

Als de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn (maximaal 13 maanden na afloop van het boekjaar) door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, moet het bestuur de opgemaakte en dus niet vastgestelde jaarrekening onverwijld openbaar maken met de vermelding dat de jaarrekening nog niet is vastgesteld. In ieder geval moet de jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar worden openbaar gemaakt door nederlegging van de jaarrekening ten kantore van het handelsregister.

Het niet tijdig openbaar maken van de jaarrekening kan in geval van faillissement leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Een curator kan een bestuurder van een besloten vennootschap die de jaarrekening te laat of niet heeft gedeponeerd aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. De vordering van de curator zal gebaseerd zijn op artikel 248 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel is bepaald dat als het bestuur niet heeft voldaan aan tijdige publicatie van de jaarrekening, dit kwalificeert als onbehoorlijk bestuur. Daarmee wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dit vermoeden brengt met zich mee dat de bestuurder moet bewijzen dat niet tijdige publicatie niet een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Er zijn rechterlijke uitspraken bekend waarbij een overschrijding van enkele weken wordt aangemerkt als onbehoorlijke taakvervulling, die wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Dat vermoeden wordt groter naarmate de overschrijding dichter is gelegen bij het faillissement.

Het tijdig openbaar maken van de jaarrekening is dus enorm belangrijk. Maak daarom de jaarrekening op binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Als dat niet haalbaar blijkt te zijn, leg dan vast dat de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzonder omstandigheden de termijn voor het opmaken met zes maanden heeft verlengd. In ieder geval moet ervoor worden gezorgd dat de jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar is gepubliceerd, want één van de meest voorkomende redenen om een onderneming in een besloten vennootschap uit te oefenen is juist de beperking van aansprakelijkheid.

Share This