Als je een nieuw huis hebt gekocht, moet het huis daarna nog aan je worden geleverd door middel van een notariële leveringsakte. Als je, naast geleend geld van de bank, ook eigen geld gebruikt voor deze aankoop, dan wordt er door de notaris naar de herkomst van deze eigen middelen gevraagd.

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Sinds 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van kracht en is de WWFT verscherpt. Als gevolg van de invoering van deze wet zijn alle notarissen wettelijk verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren en moeten ze melding bij de FIU van de overheid (Financial Intelligence Unit) maken bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme. Alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren moeten zich persoonlijk identificeren met een origineel identiteitsbewijs.Verder doet de notaris dus onderzoek naar de herkomst van gelden. Deze verplichting geldt in ieder geval voor alle zaken waarbij onroerend goed betrokken is.

Verklaring van de cliënt

Het uitgangspunt is de verklaring van de cliënt. Deze verklaring wordt door de notaris onderzocht en de cliënt moet deze verklaring kunnen onderbouwen aan de hand van documenten, zoals bankafschriften of jaarrekeningen. Als geld wordt gebruikt dat niet is opgegeven bij de Belastingdienst of waarvan de herkomst onduidelijk is, kan sprake zijn van fiscale fraude. Fiscale fraude is een vorm van witwassen, ook wanneer de inkomsten afkomstig zijn uit legale bron. Deze gelden mogen door de notaris niet worden geaccepteerd als betaling van de koopprijs vooreen woning.

Melding ongebruikelijke transacties

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties, die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU). Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet is uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen. Verder mogen notarissen op basis van eigen beroepsregels geen contante bedragen aannemen van meer dan € 2.500. Wanneer er toch meer dan € 2.500 in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, zal de notaris dit bij de FIU moeten melden. Deze meldingsplicht geldt ook wanneer de cliënt aan de notaris vraagt (een gedeelte van) de koopprijsvan meer dan € 2.500 aan hem in contanten uit te betalen.

Conclusie

Bij onroerendgoedtransacties zal de notaris vragen naar de herkomst van het eigen geld dat je gebruikt bij de aankoop van een nieuw huis. Ook wordt er gevraagd om dit met bewijzen aan te tonen. Er is géén sprake van meldingsplicht als eventuele ongebruikelijke transacties in een oriënterend gesprek ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This