Heb je een doel en wil je met anderen samenwerken om dit doel te bereiken? Dan kun je kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. In deze blog zullen we meer vertellen over de vereniging. Onderaan deze blog kun je een filmpje vinden waarin we alles duidelijk voor je hebben samengevat.

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een verzameling (rechts)personen, de leden van een vereniging, die eenzelfde doel steunen. Dit doel kan bijvoorbeeld het maken van muziek zijn of het beoefenen van een sport. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De algemene ledenvergadering heeft het uiteindelijk voor het zeggen in de vereniging en controleert het bestuur, dat meestal bestaat uit leden van de vereniging zelf.

Er bestaan twee manieren om een vereniging op te richten, namelijk een informele en een formele manier.

1. Informele vereniging

Een informele vereniging kan op elk moment door ten minste twee personen worden opgericht. Het nadeel van een informele vereniging is dat de informele vereniging beperkt is in haar rechten. De informele vereniging mag bijvoorbeeld geen onroerend goed hebben. Bestuurders zijn daarnaast hoofdelijk aansprakelijk, in sommige gevallen zelfs tot na hun aftreden als bestuurders.

2. Formele vereniging

Een formele vereniging is een vereniging die is opgericht bij notariële akte of een informele vereniging die haar statuten notarieel heeft laten vastleggen. Dit is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Tot deze rechten behoort het aangaan van geldleningen, het verkrijgen van registergoederen en de benoeming tot erfgenaam. Verder betekent dit dat de bestuurders in principe niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden zo lang sprake is van behoorlijk bestuur.

Doel en statuten

Het doel van een vereniging is het gezamenlijk nastreven van een doel of het behartigen van een belang. Het behalen van winst om onder de leden te verdelen mag niet tot de doelen behoren; dit betekent niet dat geen winst mag worden behaald, maar dat deze winst moet worden geïnvesteerd in het doel van de vereniging. De akte van oprichting bevat de statuten, oftewel de ‘regels’, van de vereniging. De statuten moeten bij wet een aantal zaken bevatten, zoals een naam, een plaats van vestiging, een doel en een wijze van benoeming en ontslag van de bestuursleden.

Heb je vragen of wil je zelf een vereniging oprichten? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This