Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. In deze blog zullen we meer vertellen over wat een UBO(-register) inhoudt, voor wie het van belang is en wat het doel is ervan.

Wat is een UBO? 

UBO is de afkorting voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel ‘de uiteindelijke belanghebbende’. Ondernemingen en rechtspersonen die in het handelsregister staan ingeschreven moeten UBO’s registreren. Een UBO van een BV of NV is een natuurlijke persoon die:

  • Direct of indirect meer dan 25% van de aandelen houdt;
  • Meer dan 25% van het stemrecht houdt;
  • Meer dan 25% van het economisch belang houdt en/of;
  • Feitelijke zeggenschap heeft over de onderneming.

Wat is het UBO-register? 

Met het UBO-register wordt duidelijk wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Alle lidstaten van de EU zijn verplicht een UBO-register te hebben. Het UBO-register van Nederland zal deel gaan uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De volgende gegevens van een UBO zullen openbaar zijn: voor- en achternaam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het economische belang van de UBO. Deze transparantie zorgt er onder andere voor dat personen en organisaties beter geïnformeerd kunnen besluiten met wie ze zaken willen (gaan) doen.

Doel van een UBO 

Andere doelen van het UBO-register zijn: het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering,  het belemmeren van fraude, corruptie en belastingontduiking.

Terugmeldverplichting 

Tijdens hun cliëntenonderzoek dienen WWFT-instellingen (zoals een notaris) de UBO’s van hun cliënten te identificeren en redelijke maatregelen te treffen om de identiteit van die UBO’s te verifiëren. Een notaris moet de cliënt informeren als de registratie in het UBO-register aangepast moet worden. Als er sprake is van een discrepantie tussen de gegevens bekend bij een WWFT-instelling en de gegevens uit het UBO-register is het van belang dat de WWFT-instelling daarvan melding doet bij Kamer van Koophandel.

Sancties en registratie

Als een juridische entiteit in strijd handelt met de UBO registratieverplichtingen en zich dus niet (tijdig) inschrijft, kan strafrechtelijk vervolging worden ingesteld en/of kunnen boetes (maximaal € 21.750,00) worden opgelegd. Voor bestaande entiteiten geldt dat hun UBO’s uiterlijk op 27 maart 2022 moeten zijn geregistreerd. Voor na 27 september 2020 op te richten entiteiten geldt dat zij verplicht zijn hun UBO’s meteen te registreren tezamen met de inschrijving van de entiteit in het handelsregister. Als een notaris bij de oprichting is betrokken, zal de notaris zorgen voor de registratie van de UBO’s.

Hulp

Het is belangrijk om tijdig en zorgvuldig te registreren. De sanctie zijn niet mals. Wie is de UBO? Lambeck Harms Notarissen kan daarbij van dienst zijn. Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This