In Nederland zijn er ruim 140.000 verenigingen te tellen. Dit is ook niet zo gek als je je bedenkt welke verenigingen er allemaal bestaan. Denk maar aan een sportvereniging, een politieke vereniging, een hobbyvereniging of een sociëteit. In ieder geval hebben de leden van een vereniging iets gemeenschappelijks en heeft de vereniging een bepaald doel. Een oprichting van een vereniging kan onderhands gebeuren, maar kan ook via de notaris. In dit geval gaat het om een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Maar heb je er eigenlijk weleens bij stil gestaan wat precies de verschillen zijn en hoe een vereniging eigenlijk wordt opgericht?

Oprichting van een vereniging: onderhands

De oprichting van een vereniging kan door een mondelinge afspraak gebeuren of bij een onderhandse akte. Deze informele vereniging kan geen onroerende zaken verkrijgen, kan geen erfgenaam zijn en de bestuurders zijn naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk, soms zelfs tot na hun aftreden als bestuurders.

Oprichting van een vereniging: notariële akte

Als de oprichting van een vereniging bij de notaris gebeurt, zorgt de notaris ervoor dat de vereniging wordt ingeschreven in het handelsregister. Bij deze oprichting is sprake van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en de statuten van de vereniging staan opgenomen in een notariële akte. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben als een gewone burger. Zo kan de vereniging registergoederen verkrijgen, geldleningen aangaan en erfgenaam zijn.

Oprichting van een vereniging: hoe gaat dat

Bij de oprichting van een vereniging is het goed om na te denken over de verschillende verenigingsvormen. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen wat het doel is van de vereniging. Een vereniging mag namelijk niet als doel hebben om winst te maken. De opbrengsten van de vereniging moeten altijd ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. Bij de oprichting van een vereniging zijn de statuten het belangrijkst. Als de vereniging wordt opgericht met een notariële akte, dan moet er een aantal dingen verplicht worden opgenomen in de statuten. Zo moet onder andere de naam, de plaats van vestiging, het doel, de verplichting van de leden en de manier van benoeming en ontslag van bestuurders worden opgenomen. Als je de statuten van de vereniging wilt veranderen, dan heb je de hulp van de notaris nodig.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This