Op 12 juni 2012 is het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt inwerking op 1 oktober 2012. De regels worden vereenvoudigd. De wijzigingen zijn ingrijpend en een aantal springt in het oog. In dit artikel brengen wij u op de hoogte van alle wijzigingen. Wilt u alleen de belangrijkste wijzigingen zien? Lees dan dit artikel.

Flex-BV feit 1

Afschaffing bankverklaring

De bankverklaring bij de volstorting van aandelen in contanten vervalt.

Onder het huidige recht moeten bij de oprichting van een BV de uit te geven aandelen worden volgestort. Als geen activa worden ingebracht zal die volstorting in geld moeten gebeuren. Daarvoor is een bankverklaring vereist waaruit blijkt dat het bedrag van de stortingsplicht meteen na de oprichting ter beschikking zal staan van de BV of in de vijf maanden voor de oprichting op een afzonderlijke rekening stond. Deze kapitaalbeschermingseis verdwijnt onder het nieuwe recht en dus is de bankverklaring niet meer nodig. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor voldoende kapitaal.

Flex-BV feit 2

Stemrechtloze aandelen en het quorum

Stemrechtloze aandelen worden niet meegeteld bij de berekening of op een aandeelhoudersvergadering een statutair of wettelijk vereist quorum behaald is, maar deze stemrechtloze aandelen tellen wel mee bij de berekening van het aantal aandeelhouders die de directie kunnen verzoeken een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen.

Onder het nieuwe recht zijn aandelen zonder stemrecht mogelijk. Dat is onder het huidige recht niet mogelijk. Voor aandeelhouders van aandelen zonder stemrecht is het niet van belang of zij in een vergadering aanwezig zijn voor een vereist quorum. Zij hebben immers geen stemrecht. Aandeelhouders van aandelen zonder stemrecht hebben echter wel het recht om vergaderingen bij te wonen en agendapunten aan te dragen. Daarom worden zij wel meegeteld bij de bepaling van het aantal aandeelhouders dat mag verzoeken tot bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering. Onder het huidige recht kunnen aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen de directie verzoeken een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Onder het nieuwe recht bedraagt dat percentage nog maar 1%.

Flex-BV feit 3

Plaats van de aandeelhoudersvergaderingen

Aandeelhoudersvergaderingen kunnen in de toekomst ook buiten Nederland worden gehouden.

De Flex-BV heeft nog wel verplicht haar statutaire zetel in Nederland. Daar worden in principe de aandeelhoudersvergaderingen gehouden. Onder het nieuwe recht kunnen ook andere plaatsen, in binnen- en buitenland, worden aangewezen waar aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden gehouden. Om hiervan, bij bestaande BV’s, gebruik te kunnen maken, is wijziging van de statuten noodzakelijk. Voor aanpassing van de statuten om de plaats van vergadering buiten Nederland aan te wijzen, moet een unaniem besluit worden genomen in een aandeelhoudersvergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig is en alle andere vergadergerechtigden met deze wijziging hebben ingestemd.

Flex-BV feit 4

Geen maatschappelijk kapitaal

Het is niet meer nodig om een maatschappelijk kapitaal te vermelden in de statuten.

Statuten onder het huidige recht vermelden het bedrag van het maatschappelijke kapitaal. Tot ten hoogste dat bedrag kunnen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Om meer aandelen uit te kunnen geven dan het maatschappelijke kapitaal toelaat, moeten eerst de statuten worden gewijzigd om het maatschappelijke kapitaal te verhogen. Onder het nieuwe recht is het niet meer nodig om een maatschappelijk kapitaal in de statuten te vermelden. Daarmee kunnen dus zonder wijziging van de statuten zoveel aandelen worden uitgegeven als wenselijk wordt geacht. Om hiervan, bij bestaande BV’s, gebruik te kunnen maken, is wijziging van de statuten noodzakelijk.

Flex-BV feit 5

Geen € 18.000,– meer.

Het minimum kapitaal van € 18.000,– is niet meer vereist.

Onder het nieuwe recht is het niet meer verplicht om tenminste € 18.000,– aan aandelenkapitaal te hebben. Een aandelenkapitaal van € 1,– is voldoende. Dit maakt de weg voor bestaande BV’s vrij om het kapitaal te verminderen tot bijvoorbeeld € 1,–. Die vermindering van het kapitaal zou verrekend kunnen worden met een rekening-courantverhouding tussen de BV en de aandeelhouder. Hiermee wordt de hoogte van het rekening-courant verlaagd en dat heeft belastingvoordeel tot gevolg. Het kapitaal kan natuurlijk ook zonder een rekening-courantverhouding worden verminderd tot € 1,–. Veelal kan dan zonder belastingheffing aandelenkapitaal worden terugbetaald aan de aandeelhouder. Voor vermindering van het kapitaal is wijziging van de statuten noodzakelijk.

Flex-BV feit 6

Niet alleen euro’s, maar ook vreemde valuta.

De aandelen in een BV kunnen ook in dollars worden uitgedrukt.

Onder het nieuwe recht kunnen aandelen worden uitgedrukt in vreemde valuta. Een band met het land waarvan de munt wordt gebruikt is niet nodig. Het gebruik van de gulden is niet mogelijk voor nieuw op te richten BV’s. Alleen BV’s die zijn opgericht voor 1 januari 2002 mogen hun kapitaal nog in guldens uitdrukken.

Flex-BV feit 7

Stemrecht en/of recht op winst.

Een aandeel heeft of stemrecht of recht op uitkering van winst(reserves) of beide.

Een aandeel dat niet tenminste één van beide eigenschappen bezit, wordt niet als aandeel aangemerkt. Onder het huidige recht heeft ieder aandeel stemrecht en recht op winst. Door aandelen te certificeren wordt onder het huidige recht bereikt dat stemrecht en recht op winst worden gescheiden. Onder het nieuwe recht zijn stemrechtloze aandelen mogelijk. Ook is het mogelijk om aandelen te creëren zonder winstrecht. Aandelen zonder stemrecht en tegelijkertijd zonder recht op winst zijn niet toegestaan. Voor bestaande BV’s geldt dat voor het creëren van stemrechtloze of aandelen zonder winstrecht wijziging van de statuten noodzakelijk is.

Flex-BV feit 8

Besluiten buiten aangekondigde vergadering.

Alle besluiten van de algemene vergadering kunnen buiten een officieel aangekondigde vergadering worden genomen en dat hoeft niet meer unaniem te gebeuren.

Op dit moment kunnen besluiten buiten vergadering alleen worden genomen als er geen certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en de besluitvorming unaniem plaatsvindt. Onder het nieuwe recht is in alle gevallen besluitvorming buiten vergadering mogelijk, als alle vergadergerechtigden (aandeelhouder, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders) met die wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Die instemming kan ook elektronisch worden verleend. Het besluit kan dan worden genomen met de meerderheid die in de statuten is opgenomen. Om hiervan gebruik te kunnen maken is wijziging van de statuten natuurlijk wel noodzakelijk, omdat anders de regeling in de bestaande statuten moet worden aangehouden.

Flex-BV feit 9

Niet-overdraagbaarheid van aandelen.

Overdraagbaarheid van aandelen kan bij de statuten worden uitgesloten.

Onder het huidige recht is het niet mogelijk om bij de statuten te bepalen dat aandelen gedurende een bepaalde periode niet mogen worden overgedragen. In voorkomende gevallen wordt dit op dit moment geregeld in een aandeelhoudersovereenkomst. Het nadeel daarvan is dat als in strijd met de afspraak in de aandeelhoudersovereenkomst toch aandelen worden overgedragen, die overdracht wel geldig is. Degene die aandelen overdraagt wordt alleen schadeplichtig. Onder het nieuwe recht mag de overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde tijd bij de statuten worden uitgesloten. Een overdracht in weerwil van een zodanige statutaire regeling is ongeldig. Voor bestaande BV’s geldt dat voor het uitsluiten van de overdraagbaarheid van aandelen wijziging van de statuten noodzakelijk is.

Flex-BV feit 10

Verplichte blokkeringsregeling overboord.

Vanaf 1 oktober a.s. is een blokkeringsregeling in de statuten niet meer verplicht.

De afkorting BV staat voor besloten vennootschap. Het woord ‘besloten’ verwijst naar de blokkeringsregeling. Bij vervreemding van aandelen moet onder het huidige recht de aandeelhouder zijn aandelen eerst aan zijn mede-aandeelhouders aanbieden, of moet een ander soort blokkeringsregeling in de statuten zijn opgenomen. Onder het nieuwe recht moet een aandeelhouder die zijn aandelen wil vervreemden, deze aandelen eerst aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders, tenzij de statuten anders bepalen. Blokkeringsregelingen in statuten van bestaande BV’s blijven gewoon van toepassing. Voor het aanpassen of schrappen van een blokkeringsregeling is wijziging van de statuten noodzakelijk. Het is opvallend dat nu een blokkeringsregeling niet meer verplicht is, de benaming van deze rechtspersoon toch ‘besloten’ vennootschap blijft.

Flex-BV feit 11

Verkorting oproepingstermijn voor algemene vergadering.

De nieuwe wettelijk termijn voor de oproeping van een algemene vergadering van aandeelhouders zal 8 dagen bedragen.

Onder het huidige recht geldt een oproepingstermijn van 15 dagen. Die termijn wordt verkort naar 8 dagen. Bij de statuten kan van deze termijn worden afgeweken, maar de termijn mag niet korter dan 8 dagen zijn. In veel statuten is de oproepingstermijn van 15 dagen expliciet vermeld. Ondanks de nieuwe wetgeving zal deze in de statuten vermelde termijn aangehouden moeten worden, tenzij de statuten worden gewijzigd.

Flex-BV feit 12

Afschaffing accountantsverklaring.

De accountantsverklaring vervalt bij volstorting van uit te geven aandelen in natura.

Onder het huidige recht is een accountantsverklaring noodzakelijk als aandelen worden volgestort door bijvoorbeeld de inbreng van een onderneming. De accountant verklaart dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht tenminste gelijk is aan het bedrag dat moet worden gestort. Deze kapitaalbeschermingseis verdwijnt onder het nieuwe recht en dus is de accountantsverklaring niet meer nodig. Het bestuur van de vennootschap is wel verantwoordelijk voor de beschrijving van de inbreng, die wel blijft vereist. De peildatum van de beschrijving wordt met één maand verlengd. Nu bedraagt de geldigheidstermijn vijf maanden, dat wordt zes maanden.

Flex-BV feit 13

Nieuwe uitkeringsregels.

Dividenduitkeringen zijn alleen mogelijk met goedkeuring van de directie.

Onder het nieuwe recht blijft de algemene vergadering bevoegd om te besluiten tot uitkering van dividend. Het besluit heeft echter geen gevolgen zolang de directie geen instemming heeft verleend. De directie mag zijn instemming niet verlenen als de directie weet of redelijkerwijs kan voorzien dat de BV na uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De directie moet dus een uitkeringstest doen. De periode waarover deze beoordeling zich zal moeten uitstrekken, zal ongeveer één jaar zijn. Als later blijkt dat de BV niet aan haar verplichtingen kan voldoen en wordt bewezen dat de directie dit wist of had behoren te voorzien, dan is iedere bestuurder verbonden tot terugbetaling van hetgeen is uitgekeerd. Ook de aandeelhouder die de uitkering ontving, heeft de plicht tot terugbetaling als hij wist of redelijkerwijs kon voorzien dat de BV na uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De uitkeringsregels treden meteen inwerking op 1 oktober a.s. ongeacht bepalingen daaromtrent in de statuten.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This