Een initiatiefwetsvoorstel Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) is ingediend bij de Tweede Kamer. Het CAHR wordt ondergebracht bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het KNB heeft in de afgelopen jaren meerdere malen aangedrongen op de oprichting van het CAHR. Nu komt het eindelijk binnen handbereik, want Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie reageerde enthousiast op de aankondiging van het initiatiefwetsvoorstel. Hij gaf aan dat het kabinet graag kennis gaat nemen van het initiatiefwetsvoorstel.

Wat is het CAHR register?

In het CAHR register worden gegevens opgenomen over aandelen op naam, houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers van aandelen op naam en pandhouders van aandelen op naam in BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s. Deze informatie is toegankelijk voor de Rijksbelastingdienst, andere aangewezen publieke diensten en notarissen. Notarissen zullen deze gegevens raadplegen wanneer zij de Wwft-verplichtingen voor cliëntenonderzoek vervullen. In een vorig artikel schreven wij hoe de notaris moet toezien op de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorismebestrijding (Wwft).

De informatie in het CAHR, afkomstig van notariële akten, wordt aangevuld en bewerkt door notarissen. Dit is een verplichte taak van de notaris. Deze taak sluit aan bij het bestaande proces van inschrijving van notariële akten in het door de KNB gehouden repertorium, waardoor het extra werk voor de notaris beperkt zal zijn.

Het CAHR is waardevol omdat het blootlegt wie zich schuilhouden achter vennootschappen. Deze transparantie gaat financieel-economische criminaliteit tegen. Hieronder valt faillissementsfraude, belastingontduiking, belastingfraude en witwassen. Daarnaast levert het op termijn tijd en kwaliteit op wanneer het notariaat het register dient te gebruiken voor recherchewerkzaamheden.

Verschil tussen CAHR en UBO-register

Het register voor ‘ultimate beneficial owners’ (uiteindelijke belanghebbenden), oftewel het UBO-register, bevordert net als het CAHR transparantie voor fiscale autoriteiten. Het verschil is dat het UBO-register wordt aangevuld en bewerkt door de uiteindelijk belanghebbenden zelf. Daarnaast wordt het UBO-register openbaar. Een ander verschil is dat de inhoud van het UBO-register een bredere groep entiteiten en personen omvat. Een uitzondering hierop is dat in het UBO-register alleen aandeelhouders met een aandelenbelang van meer dan 25% zijn opgenomen. In het CAHR register worden ook aandeelhouders met een aandelenbelang van minder dan 25% opgenomen.

 

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This