Prinsjesdag is achter de rug, maar wat verandert er nu precies in 2017 en wat houden deze veranderingen in? In deze blog tref je een aantal voorgestelde wetswijzigingen aan met een nadere uitleg.

Prinsjesdag

Ieder jaar op de derde dinsdag van september vindt Prinsjesdag plaats, op deze dag wordt het nieuwe Belastingplan met wetsvoorstellen gepresenteerd. Hier gaan een aantal stappen aan vooraf, allereerst wordt het plan getoetst op uitvoerbaarheid door de Belastingdienst. Vervolgens gaat het Belastingplan langs de Ministerraad en de Raad van State die het kaprinsjesdagbinet adviseren over de voorgestelde wetsvoorstellen. Wanneer het Belastingplan is goedgekeurd door het kabinet wordt het op Prinsjesdag gepresenteerd door de Koning en Koningin. Op donderdag 17 november zal de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen stemmen. Vervolgens moet de Eerste Kamer het goedkeuren voordat de nieuwe wetsvoorstellen van kracht zullen zijn. De Belastingdienst heeft van dit proces een infographic gemaakt om het duidelijk in kaart te brengen. 

De wetsvoorstellen

Aanpassing definitie ‘bouwterrein’ voor de omzetbelasting

Het begrip ‘bouwterrein’ wordt voor de omzetbelasting aangepast. Onder bouwterrein zal per 1 januari 2017 worden verstaan: onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met één of meer gebouwen. Als onbebouwde grond wordt ook aangemerkt grond waarop bij de levering nog een gebouw staat, maar waarbij de leverancier zich ertoe heeft verbonden om dit gebouw volledig te slopen in het kader van de levering.

Uitbreiding reikwijdte begrip ‘woning in aanbouw’ voor de eigenwoningregeling

Voor de eigenwoningregeling zal onder ‘woning in aanbouw’ ook worden verstaan een bouwkavel ter zake waarvan concrete stappen zijn gezet voor het in gang zetten van bouwkundige werkzaamheden om hierop een eigen woning te realiseren.

Aanpassing defiscaliseringsregeling box 3

Het gehele vermogen waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust zal voor box 3 gelijk worden behandeld. Dit houdt in dat ook de schulden voortaan bij de vruchtgebruiker in aanmerking zullen worden genomen en niet langer (deels) bij de blooteigenaar. De blooteigenaar is de eigenaar die, in tegenstelling tot de vruchtgebruiker, niet de lusten en lasten ervaart van het erfdeel.

Aanpassing termijn vaststelling aanslag na schenking eigen woning

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het termijn van de aanslag na een schenking voor eigen woning verlengd. Hoe zit dit precies? Er is al bekend gemaakt dat je vanaf 1 januari 2017 tijdelijk een beroep kunt doen op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting. In andere woorden, het is mogelijk om 100.000 euro te schenken wanneer dit geld wordt gebruikt voor eigen woning. Deze schenking kan over drie achtereenvolgende jaren worden verspreid. Dit heeft tot gevolg dat na die drie jaar kan worden nagegaan in hoeverre de verhoogde vrijstelling daadwerkelijk is benut. Oorspronkelijk ontvang je na drie jaar een navorderingsaanslag, echter is voorgesteld om dit termijn met twee jaar te verlengen. In totaal staat er dan een termijn van vijf jaar vanaf het moment dat de belastingschuld is ontstaan om de aanslag op te leggen.

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet en doorschuifregelingen aanmerkelijk belang

De wet zal zodanig worden aangepast dat de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet wordt beperkt, zodat deze weer in lijn is met de uitleg van die wet zoals de Belastingdienst die de afgelopen jaren heeft gehanteerd. Eenzelfde wetswijziging zal gelden voor de doorschuifregelingen voor een aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting.

Boeterente is rente voor eigenwoningregeling

De boeterente, afkomstig van een vervroegde aflossing of omzetting van een bestaande lening, zal voor de eigenwoningregeling niet langer worden aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente. Voor de aftrekbaarheid maakt het voorgaande geen verschil, het blijft dus aftrekbaar.

Afschaffing opbouw en facilitering afbouw pensioen in eigen beheer

Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) kunnen vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer in eigen beheer opbouwen. Het is de bedoeling dat de DGA gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid zal krijgen om zijn opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen. Is afkoop voor de DGA geen optie, dan is het mogelijk om de pensioenaanspraak om te zetten in een aanspraak ingevolge een zogenoemde oudedagsverplichting.

Invoering bekende wetswijziging

Verder gaat er op 1 januari 2017 ook een wetswijziging in die al bekend en aangenomen is: de aanpassing van het forfaitair rendement in box 3. Dit houdt in dat het forfaitaire rendement van 2017 wordt gebaseerd op de landelijk gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld én beleggingen. Voor het spaardeel wordt verwacht dat het rendement ter hoogte van 1.63% zal zijn, ditzelfde rendement zal voor het beleggingsdeel op 5.5% uitkomen. Dit jaar worden deze percentages nog definitief vastgesteld.

Als je meer wilt lezen over de voorgestelde wetswijzigingen, ga dan naar alle Prinsjesdagstukken.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.
Share This