Scheiden en pensioen

Bij scheiding of bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap is de ‘Wet verevening pensioenrechten’ van toepassing. Deze wet stelt dat het recht op uitkering van pensioen in principe moet worden verdeeld, tenzij voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is afgesproken dat toepassing van deze wet is uitgesloten. Tevens kan in het kader van de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap tot uitsluiting van deze wet worden besloten.

Verdeling pensioenrechten

De verdeling van pensioenrechten is heel belangrijk, maar ook heel lastig, omdat het om een recht op uitkering gaat waarvan de omvang en de duur niet een vast gegeven is. De ‘Wet verevening pensioenrechten’ bepaalt dat de ex-partner recht heeft op de helft van de pensioenuitkering voor zover het pensioen is opgebouwd tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. De wet bepaalt verder dat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot aan de scheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap helemaal naar de ex-partner gaat.

Afwijkende afspraken pensioenrecht

De ‘Wet verevening pensioenrechten’ staat toe dat er andere afspraken worden gemaakt tussen de ex-partners. Zo is het mogelijk dat de rechten van de ex-partners op elkaars pensioen worden omgezet in een eigen pensioen of toegevoegd worden aan het eigen pensioen. Dit heet conversie. Het voordeel hiervan is, dat het pensioen niet stopt bij overlijden van de ex-partner en dat het ingaat op het moment dat de gerechtigde de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en niet (pas) op het moment dat de ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het is verstandig om voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en verschillende berekeningen te laten maken. De notaris kan u hierbij helpen en adviseren. Ouderdomspensioen Afspraken over ouderdomspensioen moeten binnen twee jaar na echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap worden gemeld bij de desbetreffende pensioenfondsen. Pensioenrecht bij samenwonen Voor samenwoners is er geen wettelijke basis voor de verdeling van (nabestaanden)pensioen bij verbreking van de samenwoning. Wel kan iets dergelijks zijn afgesproken in het samenlevingscontract. Verder kan in het kader van de verbreking van de samenwoning hierover het één en ander worden vastgelegd. De notaris kan daarbij helpen en adviseren.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This